CZC
     
 

Teaching Transmission Lineage of Zen Master Dae Gak

Zen is known as the direct mind-to-mind transmission outside of scripture and word. To study Zen is to take up this practice with a teacher who has been given this transmission to teach from a teacher who has been given transmission, and so on, tracing his or her lineage back to the historical Buddha Shakyamuni.

India
Buddha Shakyamuni
Mahakasyapa
Ananda
Sanakavasa
Upagupta
Dhrtaka
Miccaka
Vasumitra
Buddhanandi
Buddhamitra
Parsva
Punyayasas
Asvaghosa
Kapimala
Nagarjuna
Kanadeva
Rahulata
Sanghanandi
Gayasata
Kumarata
Jayata
Vasubandhu
Manorhita
Haklena
Aryasimha
Basiasita
Punyamitra
Prajnatata
Bodhidharma

China
Hui K'o
Seng Ts'an
Tao Hsin
Hung Jen
Hui Neng
Huai Jang
Ma-tsu Tao-i
Pai-chang Huai-hai
Huang-po Hsi-yun
Lin-chi I-hsuan
Hsing-hua Tzun-chiang
Nan-yuan Hui-yu
Feng-hsueh Yen-chao
Shou-shan Hsing-nien
Tai-tzu Yuan-shan
T'zu-ming Ch'u-yuan
Yang-ch'i Fang-hui
Pai-yun Shou-tuan
Wu-tsu Fa-yen
Huan-wu K'o-ch'in
Hsu-ch'iu Shao-lung
Ying-an T'an-hua
Mi-an Hsi-chieh
P'o-an Tsu-hsien
Wu-chuan Shih-fan
Hsueh-yen Hui-lang
Chi-an Tsung-hsin
Shih-shih Ch'ing-kung

Korea
Tae-Ko Bo-Wu
Whan-Am Hon-Su
Ku-Gok Gak-Un
Byeok-Ke Joung-Shim
Byeok-Song Ji-Eom
Bu-Yong Yeong-Kwan
Cheong-Heo Hyu-Jeong
Pyeon-Yang Eong-Ki
Pung-Joung Heon-Shim
Weol-Dam Seol-je
Hwan-Seong Ji-An
Ho-Am Che-Jeong
Cheong-Bong Keo-An
Yul-Bong Cheong-Kwa
Keum-Heo Beop-Cheom
Young-Am He-Eon
Yeong-Weol Bong-Yul
Man-Hwa Bo-Seon
Kyong-Ho Seong-Wu
Man-Gong Weol-Myeon
Ko-Bong Gyeong-Uk
Seung-Sahn Haeng-Won

United States
Zen Master Dae Gak